Strategisch Design & Organisatie Ontwikkeling

Visie

Organisatiekwaliteit en -ontwikkeling is het essentiële aandachtsveld voor de duurzame ontwikkeling van collectieve prestaties bij de gerichte verwezenlijking van de gewenste strategische doelstellingen en operationele resultaten.

In een wereld- en marktomgeving die aan veelvuldige veranderingen onderhevig is, bepaalt het evenwicht tussen groei in omzet, propositie en aantal werknemers enerzijds en groei in Organisatiekwaliteit, motivatie en talent anderzijds de duurzaamheid van het succes.

De nadruk ligt hierbij op verschillende gebieden:

  1. Cultuur, Identiteit en Kernwaarden, Competenties en Kwaliteiten
  2. Organisatiestructuur, Organisatiesystemen en bestuur van de onderneming
  3. Niveau en kenmerken van gewenst leiderschap

De focus van Organisatie Ontwikkeling is het minimaliseren van de kloof tussen de groei in omzet, het aantal klanten en medewerkers enerzijds en de groei in competenties en kwaliteiten, cultuur, onderscheidend vermogen en leiderschap anderzijds.

Organisatie Ontwikkeling is ook het vehikel en de stimulans voor de ontwikkeling van de maximale mate van betrokkenheid, individuele identificatie, verbondenheid en saamhorigheid in de Organisatie. Het brengt de Organisatiedoelen tot duurzaam succes.

“I saw an Angel in the block of Marble and I just chiseled until I set him free” – Michelangelo

Organisaties en hun mensen bezitten talenten en kenmerken uit de menselijke en organisatie DNA, die in de match met de organisatiestrategie een krachtig fundament vormen voor de ontwikkeling van een flexibele en wendbare Organisatie, gericht op haar ambities en doelstellingen.

Zoals gezegd vormen de Strategische Organisatie keuzes voor de propositie, dienstverlening en het onderscheidend vermogen aan de ene kant en de keuzes voor cultuur, kernwaarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de andere kant, het spectrum voor klanten- en medewerkers-binding. Inspiratie en bezieling vinden hun weg. Een zo klein mogelijke kloof tussen kwantitatieve en kwalitatieve groei schept de voorwaarden voor duurzaam succes voor de onderneming en haar medewerkers. Leiderschap vormt hierbij de belangrijkste voorwaarde.

Waar wij voor staan

Onze kernbeloften

Onze diensten

Onze toegevoegde waarden

Onze onderscheidende sterke punten